Sangeet

with Sangeet DJs

Saturday, August 5, 2006
09:00 to 10:30
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
Bakamuralikrishna (BMK) Jayathi Shiva Bhavani Not Available (NA) Raga Bhavani
T M Krishna (TMK) Kanakambari Jnanarnava TRUST (JT) Raga Kanakambari
BMK Poornachandra NA Ragamalika
TMK Sri Dakshnamurthim JT Raga Phenadyuthi
BMK Sarasasauvira NA Raga Sauvira
TMK Balambike Pahi JT Manoranjani
T N Sesahgopalan Kodhandaramam NA Raga Manoranjani
Aminuddin Dagar Shloka & Alap Virgin 7243 584745 2 7 Rag Bageshree
Aminuddin Dagar Ashtapadhi (Jayadeva) Virgin 7243 584745 2 7 Rag Bageshree
Aminuddin & Zahiruddin Dagar Tarana Virgin Rag Bageshree