Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Ram Ramaprasad

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, November 24, 2018
10:00 to 13:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
K V Narayanaswami (Vocal) Arunachalanatham n/a n/a Raga Sarangam; Dikshitar comp.
Gayatri Girish Sari Evaramma n/a n/a Raga Bhairavi; Shyama Shastry comp.
Lalgudi Jayaraman & LGJ Krishnan (violin) Nada Loludai TDIKL 064C Charsur Raga Kalyanavasantham; Thyagaraja comp.
Bimal Mukherjee (sitar) "Remembrance of Beloved" IND 4CX1052 CBS Album "Manjari" Raga Bihag
Maharajapuram Santhanam Muiyakka n/a n/a Garland of ragas: Shivaranjani, Darbari Kanada and Ahirbhairav; Purandaradasa comp.
Sandhyavandanam Srinivasarao Sri Vatukanatha n/a YouTube Raga Devikriya; Dikshitar comp.
Jafar Husain Khan (Kawali) Aap tilak sab cheeni ray MCM 002 LP Maison des Cultures du Monde Raga Yaman
Gayatri Girish Sri Sugandhi Kunthalambike n/a AIR Chennai Broadcast Raga Kunthalam; Dikshitar comp.
Bimal Mukherjee (sitar) "The Majesty of Court" IND 4CX 1052 CBS Album "Manjari" Raga Darbari Kanada
Jayashree Patnekar n/a n/a n/a Raga Sampoorna Malkauns
Kaushiki Chakroborty (vocal) n/a n/a n/a Raga Bhairavi