Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Rungun Nathan

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, February 17, 2018
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label
Subha Ganesh (Vocal) Shri Valli devasena pathe - Natabhairavi - P.apanasam Sivan N/A Personal Collection
Vishwanath Borwankar (Vocal) Raag Maand - Jamuna Ke Kinare Mora gaon N/A Personal collection
Raji Gopalakrishnan (Vocal) Innamum sandeha padalamo - kiravani - Gopalkrishna Bharathi N/A Personal collection
Lalita Rao (Vocal) Rag Bhairavi - Dhwar Kol Kar Man - Narsi Bhagath N/A Personal collection
V K Raman (Flute) & Sumanth (Saxphone) Pranamamyaham - Gowla - Mysore Vasudevacharya YouTube YoutTube
Malini Rajurkar (vocal) Sakhi Savaro Giridhar Gopala - Rag Khamaj N/A Personal collection
Gayathri Venkataraghavan (vocal) Ekadhantham Bhajeham - Gamakakriya - Muthuswami Dikshitar N/A Personal collection
V K Raman (Flute) Krishna Nee Begane Baro - YamunKalyani - Vyasaraya N/A Personal collection