Classical and folk music from Indian sub-continent

with Ram Ramaprasad

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, March 25, 2017
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

ArtistSongAlbumLabelComments
Bhavadhaarini AnantharamanMaha Ganapathen/an/aRaga Natanarayani; Dikshitar comp.
T V RamaprasadhNarasimham Ashrayamin/an/aRaga Jayashuddhamalavi; Dikshitar
B V Raman and B V LakshmanSharavatya Bhagavatyan/an/aRaga Chayagaula; Dikshitar
R HemalathaHimachalakumarimn/an/aRaga Jhankarabhramari; Dikshitar
Ambujam VishwanathanSharavathy Thatavasinin/an/aRaga Sharavathy; Dikshitar
Mambalam SistersVaradaraja Vavan/an/aRaga Gangatarangini; Dikshitar
S RamanathanNagalingam Bhajehamn/an/aRaga Shankarabharanam; Dikshitar
S SowmyaNarmada Kaveri Nilayen/an/aRaga Namadesi; Dikshitar