Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Ram Ramaprasad

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, September 24, 2016
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
A Kanyakumari (Violin) Kodanda Ramam Anisham n/a n/a Raga Kokilaravam; Dikshitar comp.
D K Pattammal Nee Sati Evvare n/a n/a Raga Bhairavi; Spencer Venugopal comp.
Ananthalakshmi Sadagopan Shankara Shri n/a n/a Raga Hamsanandi; Swathi Thirunal comp.
Ramakrishnanmurthy Ramabhakti Samrajyamu n/a n/a Raga Shudhabangala; Thyagaraja comp.
T M Thyagarajan Sarva Vigna Harana n/a n/a Raga Abhogi; Spencer Venugopal comp.
Ranjani & Gayatri Thonru Nigazhnda n/a n/a Raga Bhairavi; Subramanya Bharathi
Ananthalakshmi Sadagopan Aye Giridhara Paye n/a n/a Raga Puriya dhanashri; Swathi Thirual comp.
Maharajapuram Santhanam Thillana YouTube n/a Raga Basanth Bahar; Maharajapuram Santhanam comp.
Shobha Gurtu Kit Gaye Bawari Bana Ke CD-B93006 Music Today A Thumri
Anjanibai Malpekar n/a YouTube n/a Raga Hameer
M Venkatesh Kumar n/a YouTube n/a Raga Jaunpuri
Anjanibai Malpekar n/a YouTube n/a Raga Gunkali
Anjanibai Malpekar n/a YouTube n/a Raga Gunkali