Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Ram Ramaprasad

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, November 8, 2014
09:00 to 11:00
Specialty
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
Suguna Varadachari Naravara Raghunandana SA548 Swathi Raga Manirangu; P Subramania Iyer comp.
Mangalam Shankar Brihaspate n/a n/a Raga Atana; Dikshitar comp.
Gayatri Venkataragavan Guha Sharavanabhava Youtube Youtube Raga Simhendramadhyamam; Papanasam Sivan
Bhooshani Kalyanaraman Shringara Kumara n/a n/a Raga Varunapriya; Koteeswara Iyer comp.
Mangalam Shankar Sri Hariharasutha n/a n/a Raga Kosalam; Iraiyamman Thampi comp.
Gayatri Venkataragavan Kailasanathena Samrakshitoham youtube Youtube Raga Kambhoji; Dikshitar Kriti
Suguna Varadachari Mariyada Teliyakane SA548 Swathi A Javali in raga Suruti; Patnam Subramania Iyer comp.
A Kanan n/a n/a n/a Raga Hamsadwani
Milind Chittal n/a n/a n/a Raga Malkauns
Milind Chittal n/a n/a n/a Raga Shankara
Rahul Deshpande An Abhang n/a n/a Comp. by Sant Tukaram
A Kanan n/a n/a n/a Raga Nayakikanada