Sangeet

with several hosts (see description)

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, March 31, 2012
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Composer Piece Label
T R Ramprasad Prarthana - Revagupthi Amudham - 1997
T R Ramprasad Narayana - Suddha Dhanyasi Amudham - 1997
Gayathri Venkataraghavan Sharavana bhava guhane - Madhyamavathi - Papanasam Sivan CDW - 2004
K V Narayanaswami Mayamma - Ahiri - Thyagaraja Kosmic Music - 2001
M D Ramanathan Maname Ramanai - Sindhubhairavi - M D Ramanathan Carnatica
Bombay Jayashri Sama Gana Lolane - Hindolam - Papanasam Sivan Kosmic - 2008
T R Ramprasad Rama Mandrava - Jonpuri - Purandaradasa Amudham - 1997
Pandit Shivakumar Sharma Rag Rageshri - Slow Gat Precious Time Publishing -
Gundecha Brothers Rag Faridi Rodi - Nayak ho Sundaram Records 2007
Veena Sahasrabuddhe Jinki Laagan - Kahat Kabeera Private