Sangeet

with Rajsekar Manokaran, Jayashri Nagaraja, K R Ramapra

Music from the Indian subcontinent of the classical and folk ilk

Saturday, August 27, 2011
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
Priya Sisters Deva Deva Connoissuer's Delights Sangeetha Mayamalava Gowla
Priya Sisters Koluvaiyunnade ditto ditto Devagandhari
N. Ramani Mahima Fabulous Flute Melodies Oriental Rishabapriya
Ganesh & Kumaresh RTP in Raga Vasantha Sundaram Sense World Music
Purbayan Chatterjee & Jayanthi Kumaresh Hansdhwani Mandala Sense World Music
Ashwini Bhide Deshpande Madhave kya kahiye prabhu aisa Sandhya Sense World Music Ravidas Bhajan
Amjad Ali Khan Moksha Moksha Realworld Raga Bahar
Mehdi Hassan Shola Tha jal Bhuja Legends in Concert Vol. 3 RPG Raga Kirwani